Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. . INLEIDING

 

  1. Onderhavige algemene voorwaarden van de vennootschap bvba Alnapress, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Hille 184B met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Brugge 0427.540.762 (hierna de “Vennootschap” genoemd) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon of overeenkomst tussen de Vennootschap en de klant (hierna algemeen de “Klant” genoemd), onder voorbehoud van wijzigingen en/of afwijkingen die beide partijen zouden kunnen aanbrengen, door een expliciete door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.

 

  1. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

 

  1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de   andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin  de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door   een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 1. PRIJSLIJSTEN, OFFERTES EN BESTELLINGEN

 

  1. Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van de Vennootschap zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor de Vennootschap zolang geen wilsovereenstemming is bereikt. De prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de Klant gedane bestelling van goederen of opdracht tot uitvoeren van werken, verbindt deze laatste, doch verbindt de Vennootschap slechts na schriftelijke aanvaarding ervan.

 

  1. De (op)leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening en/of de (op) levering geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht.

 

  1. Indien bij de formulering, de Vennootschap een termijn voor zijn aanvaarding vastgelegd heeft, komt het contract tot stand indien de Klant de geschreven aanvaarding bevestigd heeft vóór de vervaldag van deze termijn. Het contract zal echter niet tot stand komen wanneer de Vennootschap deze bevestiging meer dan vijf dagen na de vervaldag van deze termijn ontvangen heeft.

 

  1. Een wijziging aan de voorstellen van de Vennootschap wordt slechts aangenomen indien zij schriftelijk door de Vennootschap bevestigd wordt. De zaken die door de agenten van de Vennootschap behandeld worden, zijn slechts geldig na rechtstreekse bevestiging door de Vennootschap aan de Klant.

 

 1. TEKENINGEN, ONTWERPEN EN DOCUMENTATIE

Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van de Vennootschap en mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld, gekopieerd of uitgevoerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van de Vennootschap. Alle documenten van gelijk welke aard opgesteld door de Vennootschap blijven eigendom van de Vennootschap en moet op eenvoudige vraag worden terugbezorgd.

 

 1. VERPAKKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN

Behoudens andersluidend beding, hebben de prijzen betrekking op de onverpakte koopwaren. De verpakkingen zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. Onze prijzen zijn exclusief de transport- en aanverwante kosten, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S

 

  1. De koopwaren worden verkocht en definitief goedgekeurd in de fabrieken van de Vennootschap, zelfs indien zij vrachtvrij moeten verstuurd worden, in toepassing van de Incoterm (versie 2000) EX WORKS (EXW).
    
  1. De koopwaren reizen op eigen risico van de Klant.

 

 1. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 

  1. Onverminderd het artikel 5, blijven de koopwaren eigendom van de Vennootschap tot aan de integrale betaling van de prijs.
    
  1. De Klant verplicht zich ertoe ze niet te verkopen of aan derden af te staan zolang de koopwaren eigendom van de Vennootschap blijven. Bij het niet naleven van dit verbod, zal de Klant een forfaitaire vergoeding van 25% van de verkoopprijs schuldig zijn (bovenop de verkoopprijs en de eventuele intresten wegens vertraging).

 

 1. AFHALING

 

Indien de Klant de koopwaar niet afhaalt op  het  ogenblik  dat  deze  hem  door  de Vennootschap ter beschikking gesteld wordt, mag hij  niettemin  de  vervaldag,  die  normaal voor de betaling met betrekking tot deze levering voorzien is, niet uitstellen. De Vennootschap voorziet alsdan in het opslaan van het materiaal op kosten en op eigen risico van de Klant.

 

 1. PRIJS EN BETALING

 

  1. De betalingen zullen in Euro gebeuren, netto en zonder korting. De koopwaren zijn te betalen op de zetel van de Vennootschap.

 

  1. De levering van de goederen of de uitvoering van de werken worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de Vennootschap is steeds ten laste van de Klant. Ook het wisselkoersrisico, bank- en andere kosten zijn ten laste van de Klant.

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Vennootschap vermelde prijzen exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten, welke integraal ten laste van de Klant zijn.

 

  1. Indien de Klant na de initiële bestelling wijzigingen aan de opdracht of de bestelling wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen  enkel  worden  doorgevoerd  indien  (i)  de Vennootschap hiermee uitdrukkelijk instemt en (ii) de Klant aanvaardt dat de Vennootschap    alle prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich  meebrengen  integraal  aan  de Klant kan doorrekenen.

 

  1. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen te betalen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op:
   -de ontvangst van de factuur door de Klant, of
   -de ontvangst van de koopwaren, indien de datum van ontvangst van de factuur onzeker is, of indien de Klant de factuur vóór de koopwaren ontvangt.

 

  1. De facturen geven aanleiding tot intresten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, aan een tarief van 10% per jaar. Het bedingen van een intrest schaadt in geen geval de opeisbaarheid van de betalingstermijnen op de datum van hun vervaldag. Bovendien, zal aan de Vennootschap een schadevergoeding verschuldigd zijn voor alle incasso kosten ter zake te wijten aan de achterstallige betaling; deze schadevergoeding bedraagt 10% van het debetsaldo met een minimum van 250 Euro en een maximum van 2500 Euro. Bij niet-betaling van een factuur          op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. In geval van laattijdige of onvolledige betaling behoudt de Vennootschap zich bovendien het  recht voor om de leveringen en/of uitvoering van alle lopende werken te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot op het moment dat de Vennootschap de volledige betaling, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, heeft ontvangen.

 

  1. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Ieder protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering, geuit na gemelde datum, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

 

  1. Alle betalingen en huidige en toekomstige kosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant.

 

  1. Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege de Vennootschap, kan de Klant geen enkele compensatie eisen, welke ook de rechten of aanspraken zijn op basis waarvan de Klant zijn compensatie wil doen gelden. Daarentegen, is het de Vennootschap toegelaten zich, wat hem betreft, op de compensatie te beroepen.

 

  1. Indien er bij de Vennootschap op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om nog uit te voeren werken en/of leveringen op te schorten en een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van de Vennootschap in te gaan, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling of opdracht verschuldigd.

 

 1. FINANCIELE GARANTIES

 

Indien, na afsluiting van het contract en tot aan de integrale betaling van de prijs, mocht blijken dat het krediet van de Klant in vraag kan gesteld worden of indien de kredietwaardigheid twijfelachtig wordt (en meer bepaald in de volgende gevallen: aanvraag van uitstel van vervaldag, protest, aanvraag van een minnelijk of gerechtelijk concordaat, inbeslagneming van alle of een deel van de bezittingen van de Klant op initiatief van een schuldeiser, achterstallige sociale bijdragebetaling enz...) behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke verzending van een verkoopsovereenkomst, van de Klant de garanties te eisen, die wij nodig achten met het oog op een correcte uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering hieraan te voldoen, geeft ons het recht de volledige verkoopsverkoopsovereenkomst of een deel ervan te annuleren en dit zonder ingebrekestelling.

 

 1. KEUZE, TECHNISCHE GESCHIKTHEID EN TOLERANTIES

 

  1. De Vennootschap kan geen zekerheid garanderen omtrent de technische geschiktheid van het gebruikte basismateriaal. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

  1. De Vennootschap volgt de toleranties opgegeven door de Klant. De definitie van de toleranties is ten laste van de Klant.

 

 1. MONTAGE

 

  1. De montage maakt geen deel uit van het contract tussen de Vennootschap en de Klant.

 

  1. De plaatsing van de goederen dient conform de montagevoorschriften te gebeuren.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

  1. De Klant verbindt zich ertoe om de uitgevoerde werken bij de oplevering en de geleverde goederen bij de levering te onderzoeken     en na te gaan of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden, bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de offerte, orderbevestiging en/of leverbon. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de (op)levering schriftelijk aan de Vennootschap te worden gemeld.     Na het verstrijken van deze termijn worden alle goederen en uitvoeringswerken verondersteld   te zijn aanvaard zodat protest na gemelde datum als niet-ontvankelijk wordt beschouwd.

 

  1. Voor wat de fouten betreffende de kwantiteit of het gewicht van de geleverde koopwaren, evenals voor alle zichtbare gebreken aangaat, zal de Vennootschap niet meer verantwoordelijk zijn eenmaal de goederen aanvaard zullen zijn, conform artikel 12.1.

 

  1. De Vennootschap is uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare directe schade. De Vennootschap is nooit aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, verlies van de Klant, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden. Andere schade dan gevolgschade zal in geval van betwisting moeten bewezen worden door een onafhankelijk expert.

 

  1. De Klant vrijwaart de Vennootschap voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de Vennootschap toerekenbaar is.

 

  1. De Klant, en niet de Vennootschap, is aansprakelijk jegens de eigen klanten van de Klant (hierna de “Eindafnemer”) voor de volledige levering van de bestelde goederen en is tevens verantwoordelijk voor het juist en volledig inlichten van de Eindafnemer met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de door de Vennootschap geleverde goederen.

 

  1. De Vennootschap zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend  uit een foutieve montage, plaatsing, aansluiting, gebruik of onderhoud van de geleverde goederen.

 

 1. NIEUWE MATRIJZEN, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD AAN BESTAANDE MATRIJZEN

 

13.1 Indien de Vennootschap een nieuwe of veranderde matrijs inzet, produceert de Vennootschap proefstukken ter goedkeuring van zijn Klant. Eénmaal de Vennootschap de goedkeuring heeft bekomen van de Klant, is de Vennootschap niet meer verantwoordelijk voor de keuze van de matrijs.

13.2 Herstellingen en onderhoud (zoals o.a. slijpen,…) aan matrijzen, die eigendom zijn van de Klant, vallen ten laste van de Klant. De transportkosten om de matrijs te verplaatsen, zullen eveneens doorgerekend worden aan de Klant.

 

 1. REDENEN VOOR VRIJSTELLING

 

Onverwachte feiten of gevallen van overmacht, met inbegrip van gedeeltelijke of volledige stakingen, oorlog, elke tekortkoming vanwege onze leveranciers, schaarste of vertraging bij het vervoer enz... leidend tot belemmering of opschorting van de uitvoering van de bestellingen, bevrijden de Vennootschap van alle verantwoordelijkheden en geven hem het recht, door middel van een aangetekende brief, een einde aan zijn verplichtingen te stellen, zonder schadevergoeding noch intrest.

 

 1. ONTBINDING

 

De Vennootschap heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in  het  bijzonder  de  betaling  van  de facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (v) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door de Vennootschap gevraagde zekerheden te stellen; of (vi) indien de Vennootschap goede redenen heeft          om eraan te twijfelen of de Klant zijn verplichtingen jegens de Vennootschap wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt de Vennootschap zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die de Vennootschap heeft geleden         en worden alle vorderingen van de Vennootschap op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. TOEGEPAST RECHT

 

  1. Het contract valt onder de Belgische wetgeving, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn in een expliciete voorafgaande geschreven overeenkomst.
  2. Door onderhavig schrijven, verklaren beide partijen de Conventie van de Verenigde Naties betreffende de contracten inzake internationale verkoop van materiële roerende goederen niet toepasbaar.

 

 1. BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

In geval van betwistingen, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd, behoudens andersluidend beding in het contract.